Okruhy poskytovaných služeb:

 • zpracování analýz a odborných stanovisek ve věci aplikace účetních a daňových předpisů
 • příprava daňově optimalizačních postupů
 • právní a daňové ošetření podnikatelských záměrů
 • daňové ošetření investic
 • dokumentace k převodním cenám, zpracované podle metodiky OECD a MF ČR
 • právní a daňová oponentura obchodních smluv
 • zastupování v daňových sporech v rámci opravných prostředků
 • zastupování v soudních řízeních ve věcech daní a obdobných povinných plateb
 • zastupování při daňových kontrolách a jiných kontrolních úkonech státních úřadů
 • spolupráce při zpracování grantových projektů a dotačních žádostí
 • spolupráce při vyúčtování čerpání grantů a dotací
 • zastupování při kontrolách čerpání grantů a dotací
 • komplexní poradenská podpora finanční účtárny klienta
 • zpracování interních podnikových směrnic
 • administrativní správa daňových záležitostí (daňová přiznání, hlášení a vyúčtování)
 • účetní audit

 

Konkrétní příklady zakázek a řešených odborných témat:

Praktické aplikace:

 • praktická aplikace daňové podpory výzkumu a vývoje
 • praktická aplikace daňových investičních pobídek v oblasti průmyslové výroby
 • komplexní daňové a účetní ošetření organizace mezinárodního vědeckého kongresu
 • optimalizace režimu DPH prostřednictvím skupinové registrace k DPH
 • posouzení investice z hlediska režimu na dani z příjmů
 • (technické zhodnocení nemovitosti vs. oprava a udržování, rezervy na opravy)
 • daňová optimalizace finančního přínosu pro akcionáře s využitím osvobozovacích časových testů
 • daňová optimalizace evidenční správy pozemků u developerských projektů

Analýzy:

 • posouzení režimu DPH u poskytování software v rámci EU a do a ze třetích zemí
 • analýza dopadů výstavby fotovoltaických elektráren na dani z příjmů a DPH
 • analýza rizik klientem zamýšlené změny vlastnické struktury z hlediska daňového práva (posouzení pohledem zásady materiální pravdy, judikatury ve věci obcházení a zneužití zákona)
 • dokumentace k tzv. převodním cenám v rozsahu a účelu dle potřeby a zadání klienta (studie,analýzy), zpracovaná podle metodiky stanovené Českou daňovou správou

Zastoupení v řízeních:

 • daňové kontroly našich stálých klientů bez negativního nálezu
 • zastoupení při kontrolách čerpání dotací, s výsledkem bez negativního nálezu
 • úspěšná odvolání proti rozhodnutím finančních úřadů v provozních záležitostech klientů
 • úspěšná „potvrzovací“ žádost o závazné posouzení, navazující na daňově optimalizační model daňového uplatňování nákladů