Daň z příjmů PRÁVNICKÝCH OSOB (včetně společných ustanovení) - změny od 1.1.2015

 • bezúplatný příjem z titulu bezúročné zápůjčky, výpůjčky nebo výprosy osvobozen od daně do částky 100 tis. Kč za rok
 • osvobození příjmů mateřské společnosti při rozpuštění rezervního fondu (v režimu obdobném jaký platí pro snížení základního kapitálu)
 • zvýhodněná sazba 5 % pouze pro základní investiční fondy; ostatní 19 %; základní investiční fond vymezen v novém § 17b
 • pozměněná úprava pravidel pro finanční leasing
 • vyčlenění majetku do svěřenského fondu v režimu obdobním jako u vkladu do obchodní korporace
 • dodanění neuhrazených závazků (dluhů) – nově 30 měsíců po splatnosti (dosud bylo 36)
 • nová úprava pravidel pro převodní (transferové) ceny: rozdíl (ceny sjednané a ceny obvyklé)musí být doložen (nikoli doložitelný); poplatník sám má povinnost upravit základ daně na daňovém přiznání; úprava základnu daně pouze směrem nahoru, pokud rozdíl mezi cenou obvyklou a sjednanou nebude mezi stranami obchodu reálně vypořádán; součástí daňového přiznání bude od r. 2015 příloha týkající se cenových podmínek transakcí mezi spojenými osobami, povinně vyplňovaná u stanovených typů poplatníků a transakcí vůči spojeným osobám; ustanovení je aplikovatelné i na případy, kdy cena sjednána není (resp. je nulová), výjimka pro případy nízkoúročených nebo neúročených půjček, kde věřitelem je nerezident, člen korporace (společník) nebo fyzická osoba, zůstává přitom zachována
 • daňová pravidla u přeměn, převodu obchodního závodu a výměny podílu nově i pro případy družstev
 • výdaje na pracovní cesty podle § 24 odst. 2 písm. k) lze uplatnit i u vozidel na leasing
 • možnost uplatnění daňového výdaje podle § 24 odst. 2 písm. zc) výslovně pouze pro případy přefakturací; v některých případech lze ale postupovat podle upraveného § 23 odst. 4 písm. e)
 • daňově nelze uplatnit výdaje hrazené z prostředků nabytých darem, pokud nabytí bylo osvobozeno od daně nebo nebylo předmětem daně (s dílčí výjimkou pro veřejně prospěšné subjekty)
 • z odpisování vyloučen majetek nabytý darem, pokud nabytí bylo osvobozeno nebo bylo mimo předmět daně
 • penále za doměřenou daň – bude počítáno z daně, která by byla doměřena, pokud by poplatník neuplatnil odčitatelné položky podle § 34
 • opravné položky nově lze tvořit i u pohledávek, o kterých při vzniku bylo v souladu s předpisy účtováno snížením zaúčtovaných nákladů, nebo o kterých bylo účtováno rozvahově a současně byl o jejich hodnotu zvýšen základ daně mimoúčetně
 • 100 % opravné položky podle § 8a zákona o rezervách bude možno tvořit již po uplynutí 30 měsíců po splatnosti (dosud bylo 36)