Daň z příjmů FYZICKÝCH OSOB - změny od 1.1.2015

 

Obecně: 

 • zvyšuje se sleva na 2. a další dítě (1. dítě = 13.404,- Kč, 2. dítě = 15.804,- Kč, další dítě = 17.004,- Kč)
 • již za r. 2014  (na daňovém přiznání nebo ročním zúčtování daně u zaměstnance) lze uplatnit slevu tzv. „školkovného“ (viz samostatný článek)
 • zpřísněny podmínky daňového odečtu na soukromé životní pojištění, a to tak, že zvýhodnění bude umožněno u smluv, které neumožňují výplatu jiného příjmu než je pojištění před stanovenou minimální dobou trvání pojištění (60 měsíců a nejdříve v 60. roce věku poplatníka); dojde-li k takové výplatě, zakládá to povinnost dodanění příslušných částek (a to i u smluv uzavřených před 1.1.2015)
 • majetkový prospěch z titulu „bezúplatně nabyté výhody“ – tj. z výpůjčky, zápůjčky nebo výprosy – obecně od daně osvobozen jen do limitu 100 tis. Kč ročně; neplatí pro zaměstnance a vztahy související s výkonem závislé činnosti (u těch je limit 300 tis. ročně – viz dále); dále neplatí pro vztahy mezi příbuznými a mezi osobami sdílejícími společnou domácnost (u nich nadále obecné osvobození bezúplatných příjmů v rámci § 10 odst. 3 zákona)
 • nově je zavedena oznamovací povinnost pro příjmy osvobozené od daně, přesahující 5 mil. Kč ročně (oznamuje se výše příjmu, okolnosti nabytí příjmu, datum vzniku); nesplnění oznamovací povinnosti je stíháno sankcí (0,1 % při splnění bez vyzvání, 10 % při splnění po výzvě, 15 % při nesplnění)

 

Zaměstnanci: 

 • u vymezení ekonomického zaměstnavatele je doplnění v tom smyslu, že režim zprostředkování zaměstnání zahraniční agenturou práce se nevztahuje na případy, kdy zprostředkovatel sídlí v jiném státě EU, má v ČR organizační složku s předmětem činnosti zprostředkování zaměstnání
 • příjem z majetkového prospěchu z titulu bezúročné zápůjčky, poskytnuté zaměstnavatelem zaměstnanci, osvobozen do limitu 300 tis. ročně
 • osvobození od daně u příspěvku zaměstnavatele na soukromé životní pojištění zpřísněno ve stejném duchu, jak je uvedeno shora: pojistné podmínky nesměji umožňovat průběžnou výplatu z pojistné smlouvy; doplněna povinnost zaměstnance oznámit zaměstnavateli zánik nároku na osvobození
 • uplatnění solidárního zvýšení daně u zálohy na daň není důvodem pro podávání daňového přiznání (tj. zaměstnanec může požádat o roční zúčtování); pokud se ale o solidární zvýšení daně zvyšuje celá roční daň, přiznání je nutné podat

 

Podnikatelé: 

 • limit pro paušální výdaje i pro živnosti a zemědělskou výrobu (v r. 2014 se limit týká jen jiného podnikání a nájmu) – maximální možný paušální výdaj v r. 2015 je roven příslušnému procentu z max. 2 mil. Kč (tedy 1,6 mil. Kč u zemědělců, 1,2 mil. ze živnosti, 800 tis. z jiného podnikání resp. 600 tis. z nájmu
 • u vymezení příjmů ze samostatné činnosti (podnikání) je výslovně uvedeno, že za takový příjmy se považují jen ty příjmy z jiného podnikání, k němuž je třeba podnikatelské oprávnění (tj. příjmy z neoprávněného podnikání by neměly spadat pod režim příjmů ze samostatné činnosti)
 • u zdanění autorských honorářů do 10 tis. Kč měsíčně návrat k úpravě r. 2013 (srážková daň jen u příjmů typu příspěvků do novin, časopisů, rozhlasu či televize)

 

Kapitálové výdaje:

 • u příjmů z poskytnuté půjčky je nově v rámci příjmů z kapitálového majetku možné uplatnit jako výdaj úroky ze související přijaté půjčky
 • podíly na zisku, jiné než vázané na majetkovou účast na kapitálové obchodní korporaci, obecně spadají do příjmů z kapitálového majetku; výslovnou výjimkou ovšem je, pokud by šlo o příjem ze závislé činnosti, tedy podíl na zisku vyplácený zaměstnanci v souvislosti s pracovním (či obdobným) poměrem