PROCESNÍ DAŇOVÉ NOVINKY - od 1.1.2015

Povinná elektronická komunikace

 

 • všechny subjekty, které mají zřízenou datovou schránkou jsou povinny se správcem daně komunikovat v předepsané elektronické formě; podány jiné než elektronické bude považováno za platné, správce daně ale za takové podání je povinen uložit pokutu (obvykle ve výši 2.000,- Kč, viz § 247a zákona)
 • elektronická forma je přitom povinná u těchto typů podání:

-        přiznání k dani z příjmů fyzických osob (od r. 2009)

-        vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti (od r. 2010)

-        vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby (od r. 2010)

-        přiznaní k dani z příjmů právnických osob (od r. 2007)

-        přiznání k silniční dani (od r. 2009)

-        přiznání k dani z nemovitých věcí / z nemovitostí (od r. 2011)

-        přiznání k dani z přidané hodnoty (od r. 2009)

-        všechny typy přihlášky k registraci

-        žádost o zrušení registrace

-        oznámení o změně registračních údajů

-        přiznání k odvodu z loterií a hlášení o záloze na odvod z loterií

 • elektronické podání přitom je možné učinit

-        jako elektronicky podepsané (tj. pomocí portálu daňové správy, mailem s elektronickým podpisem)

-        prostřednictvím datové schránky

-        podepsané „heslem“ pro datovou schránku

 

Nová úprava sankcí

 

 • v rámci tzv. pořádkové pokuty (tj. rušení pořádku, neuposlechnutí pokynu úřední osoby, urážlivé jednání, limit do 50 000 Kč) se zavádí možnost pokuty do 500.000,- Kč, kterou lze uložit tomu, kdo závažně ztěžuje nebo maří správu daní nevyhověním výzvě ke splnění povinnosti nepeněžité povahy (uložené zákonem nebo správcem daně) ve stanovené lhůtě bez omluvy
 • za nesplnění povinnosti nepeněžité povahy se zavádí pokuta (do výše 500.000,- Kč) – týká se nesplnění registrační, ohlašovací nebo jiné oznamovací povinnosti, neplněním záznamní či jiné evidenční povinnosti
 • výše zmíněná pokuta za nedodržení předepsané elektronické formy podání obecně činí 2.000,- Kč (ze zákona, tj. správce daně ji uložit musí), ovšem v případě, že nedodržení elektronické formy podání závazně ztěžuje správu daní, lze sankci navýšit až na 50.000,- Kč
 • časové omezení úroku z prodlení (do 31.12.2014 úrok z prodlení nabíhal maximálně 5 let) se ruší
 • opět se zavádí možnost požádat správce daně o prominutí penále (§259a), úroku z prodlení či úroku z posečkání (§ 259b); prominout lze, pokud k prodlení došlo z důvodů ospraveditelných; správce daně se při posouzení žádosti řídí vlastní správní úvahou, zohlední přitom to, zda ekonomické nebo sociální poměry daňového subjektu zakládají tvrdost uplatněného úroku
 • podle přechodných ustanovení lze žádat o prominutí předmětné sankce (penále, úroku z prodlení nebo úroku z posečkané částky), vzniklé ode dne nabytí účinnosti novely tedy od 1. ledna 2015

 

Další procesní daňové změny

 

 • trestní stíhání pro daňový trestný čin staví lhůty pro stanovení daně v daňovém řízení, týkajícím se dané věci
 • pro daňové řízení postačuje jednání jednoho z jednatelů, i pokud např. společenská smlouva stanoví, že několik jednatelů musí jednat společně
 • některé další záležitosti