DPH - novinky 2015

Od 1. ledna 2015:

 

Novela 196/2014 Sb.

 • upravuje režim tzv. jednotného správného místa v § 110a (týká se osob povinných k dani, poskytujících zákonem vymezených okruh služeb ve více státech EU)
 • změna v určení místa plnění u telekomunikačních služeb, poskytovaných osobám nepovinným k dani do členských států EU
 • další dílčí změny 

 

Novela 262/2014 Sb.

 • zavedení tzv. druhé snížené sazby DPH (10%); týká se kojenecké stravy, léků, tištěných knih a hudebnin (pokud neobsahují víc než 50 % reklamní plochy), vybraných potravinářských výrobků pro alergiky – viz nová příloha 3a zákona
 • další drobnější legislativně-technické změny

 

Novela 360/2014 Sb.

 • nájem nemovitých věcí (jiný než doplňková příležitostně uskutečňovaná činnost), osvobozený podle § 56a se nově započítává do obratu pro povinnou registraci (stejný režim jako před 1.1.2014)
 • do ekonomických činností nově spadají i autorské honoráře zdaňované srážkovou daní
 • rozsah plnění je povinnou náležitostí i u daňového dokladu vystaveného po přijetí (zálohové) platby
 • upřesnění tříleté lhůty pro opravu základu daně a výše daně (specifikace pro vztahy podle smlouvy o dílo s jednotlivými dílčími plněními, navázání na den přijatí úplaty)
 • nová formulace ustanovení § 48 a § 49 (dříve 48a), týkající se snížené sazby u převodu staveb pro sociální bydlení a u výstavby či stavebních a montážních prací; věcně zůstává princip, podle něhož snížené sazbě podléhá výstavba a dodání stavby pro sociální bydlení, a také stavebně montážní práce na dokončené stavby (bez ohledu na to, zda stavba splňuje definici stavby pro sociální bydlení nebo ne)
 • dílčí změny ve vymezení staveb pro sociální bydlení (tj. podlahová plocha takové stavby, tj. limit do 120 m2 u bytů či do 350 m2 u rodinných domů, se určuje jinak než dosud, mj. návazně na nařízení vlády)
 • nově výslovně spadá do okruhu osob povinných přiznat a zaplatit v tuzemsku daň i EU plátce, který v ČR pořídil zboží od tuzemského plátce, a přitom toto zboží z tuzemska nepřepravil či neodeslal a český plátce přitom přijal všechna opatření k prokázání osvobození při dodání do jiného členského státu
 • režim tzv. ručení za daň nově dopadá i na případy uplatnění daně z přijaté zálohy (tedy před uskutečněním zdanitelného plnění)
 • další změny legislativně-technického charakteru

 

Od 1. dubna 2015: 

 • nově se zavádí tzv. dočasné použití režimu přenesení daňové povinnosti (tzv. „tuzemský reverse-charge“); příloha 6 zákona vymezuje okruh zboží a služeb, u něhož vláda může zavést režim přenesení daňové povinnosti. Návazně na to je nařízením vlády č. 361/2014 Sb. stanoveno, že režim přenesení se od 1.4.2015 použije např. u některých obilovin a technických plodin (kukuřice, boby, semena řepky, slunečnice, hořčice…), kovy, mobilní telefony, počítače (notebooky, tablety), integrované obvody, herní konzola – a to za podmínky, že celková hodnota základu daně dodávaného zboží přesahuje 100.000,- Kč
 • pro emisní povolenky se navíc tento režim zavádí již od 1.1.2015, pro cukrovou řepu od 1.9.2015
 • účelem tohoto rozšíření režimu přenesení daňové povinnosti je snaha zamezit tzv. kolotočovým podvodům na DPH (tak, že daň státu odvádí tatáž osoba, která zároveň deklaruje nárok na odpočet, resp. splnění zákonných podmínek tohoto odpočtu; jde v zásadě o principiální průlom do systému DPH jako takového – ten je založen na tom, že jiná osoba je plátcem a jiná poplatníkem)

 

Od 1. ledna 2016:

 • zavádí se plošná povinnost podávat tzv. kontrolní hlášení v elektronické formě, společně s daňovým přiznáním; fakticky jde o to, že daňová správa bude mít automaticky přístup k detailním údajům o všech poskytnutých i přijatých plněních, v rozsahu zhruba odpovídajícím dnešní tzv. záznamní povinnosti (dnes jsou tyto údaje správci daně dostupné až na vyžádání v rámci příslušného daňového řízení – při kontrole nebo tzv. postupu k odstranění pochybností)
 • přeformulací § 56 se věcně rozšiřuje okruh převodů pozemků, které budou podléhat základní nebo snížené (to podle příslušné související stavby) sazbě daně, tedy které nebudou od daně osvobozeny
 • dobrovolné uplatnění daně u převodu stavby či pozemku na základě rozhodnutí převodce (obecně je takový převod osvobozen po uplynutí 5letého časového testu), bude nově podmíněno souhlasem nabyvatele, pokud tímto nabyvatelem je plátce DPH