Změny na DANI Z PŘÍJMŮ 2014 - TEST ZNALOSTÍ

Zde přinášíme informaci o většině podstatných změn v zákoně o daních z příjmů, které jsou zavedeny od zdaňovacího období 2014, a to ve formě krátkého znalostního testu:

 

1/    O tzv. bezúplatný příjem se jedná,

 

a)     pokud příjemci (poplatníkovi) plyne v jiné formě, než je úplata v penězích (naturální příjem) a je předmětem daně z příjmů

b)     plyne-li příjemci (poplatníkovi) majetkový prospěch bez protiplnění; je předmětem daně z příjmů

c)     plyne-li příjemci majetkový prospěch bez protiplnění (např. dědictví, darování); po zrušení daně dědické a darovací není podroben zdanění

 

  

2/    Majetkový prospěch, který plyne z titulu bezúplatné zápůjčky, výpůjčky, nebo výprosy (obecně tedy možnost bezplatně využívat nějakou věc),

 

a)     je předmětem daně z příjmů, ocení se cenou obvyklou, zjištěnou podle oceňovacích předpisů

b)     plyne-li fyzické osobě, není předmětem daně z příjmů; plyne-li právnické osobě, je namístě jej ocenit cenou obvyklou a podrobit dani z příjmů

c)     není předmětem ani daně z příjmů fyzických osob, ani daně z příjmů právnických osob

 

  

3/    Dojde-li k poskytnutí bezúplatného plnění (darování) mezi dvěma osobami tvořícími nesezdaný partnerský pár, nabytí takového plnění

 

a)     je u příjemce osvobozeno od daně,  pokud se jedná o převod nemovitosti, spoluvlastnického podílu na nemovitosti, nebo převod členství v bytovém družstvu, spojený s právem užívání nemovitosti

b)     je u příjemce osvobozeno od daně, pokud jde o osoby sdílející minimálně 1 rok společnou domácnost

c)     není u příjemce osvobozeno od daně, protože se nejedná o manžele či osoby v registrovaném partnerství

 

  

4/    Bezúplatný převod družstevního bytu z vlastnictví družstva do vlastnictví člena družstva

 

a)     je osvobozeno od daně, pokud se člen družstva podílel na pořízení bytu svým členským vkladem

b)     je osvobozeno od daně, pokud hodnota bytu nepřesahuje částku, za kterou člen družstva nabyl svůj členský podíl v družstvu,

c)     není osvobozeno od daně, příjem náleží vykázat na daňovém přiznání, ale jako výdaj lze uplatnit částku, za kterou člen družstva nabyl svůj členský podíl v družstvu

 

  

5/    Časový test pro osvobození příjmů z prodeje cenných papírů u fyzických osob, plnye-li tento příjem poplatníkovi v roce 2014 a později, činí

 

a)     vždy 3 roky

b)     6 měsíců u cenných papírů nabytých před 1. lednem 2014, jinak 3 roky

c)     6 měsíců nebo 5 let (podle výše podílu na základním kapitálu) u cenných papírů nabytých před 1. lednem 2014, jinak 3 roky

 

  

6/ Příjem plynoucí z dohody o provedení práce ve výši 10 000 Kč za měsíc, jestliže zaměstnanec nepodepsal prohlášení k dani

 

a)     se podrobí srážce daně, kterou poplatník může po skončení roku zahrnout do daňového přiznání

b)     se podrobí srážce daně, kterou lze po skončení roku vyúčtovat  v rámci ročního zúčtování provedeného zaměstnavatelem

c)     se podrobí záloze na daň ze závislé činnosti

 

  

7/    Odměna likvidátora obchodní korporace

 

a)     je příjmem se závislé činnosti (§ 6)

b)     je příjmem ze samostatné činnosti (§ 7)

c)     je příjmem ze samostatné činnosti (§ 7), pokud je funkce likvidátora vykonávána  v rámci podnikatelské činnosti poplatníka; jinak jde o příjem ze závislé činnosti (§ 6)

 

  

8/    Odměna za autorský příspěvek publikovaný na webovém portálu ve výši 8 000 Kč

 

a)     bude vyplacena po sražení srážkové daně

b)     bude vyplacena v plné výši a příjemce ji zdaní na přiznání, neboť nejde o  „příspěvek autora do novin, časopisu, rozhlasu nebo televize“, jak stanoví § 7 odst. 6 zákona

c)     bude vyplacena v plné výši a příjemce ji zdaní na přiznání, neboť je překročen stanovený limit 7 000 Kč za měsíc

 

  

9/    Pronajme-li podnikající fyzická osoba (řemeslná živnost) nebytový prostor, který je součástí nemovitosti v obchodním majetku poplatníka, pak příjem z nájmu plynoucí

 

a)     zahrne do příjmů ze samostatné činnosti (§ 7); uplatňuje-li výdaje paušálem, pak u všech vykázaných příjmů uplatní paušál v příslušné procentní výši (pro řemeslné živnosti 80 %)

b)     zahrne do příjmů ze samostatné činnosti (§ 7); uplatňuje-li výdaje paušálem, pak u předmětných příjmů uplatní paušál v procentní výši 30 %

c)     zahrne do příjmů z nájmu (§ 9); uplatňuje-li výdaje paušálem, pak u předmětných příjmů uplatní paušál v procentní výši 30 %

 

  

10/    Nadace je z hlediska daně z příjmů považována

 

a)     vždy za tzv. veřejně prospěšný subjekt (dříve „neziskový subjekt“)

b)     za tzv. veřejně prospěšný subjekt, pokud ovšem nevykazuje příjmy z reklamy nebo z nájmu

c)     za tzv. veřejně prospěšný subjekt, pokud její statut či činnost nesměřuje k podpoře osob blízkých zakladateli

 

  

11/    Nájemné plynoucí bytovému družstvu (jakož i úhrada za plnění poskytované s užíváním) na základě nájemní smlouvy uzavřené s členem družstva

 

a)     je u družstva osvobozeno od daně z příjmů

b)     je u družstva osvobozeno od daně z příjmů, pokud není předmětem nájmu (resp. užívání) nebytový prostor

c)     je u družstva součástí zdaňovaných (neosvobozených) příjmů

 

  

12/    Dividendy plynoucí mateřské společnosti od dceřiné společnosti

 

a)     jsou v r. 2014 osvobozeny za obdobných podmínek, jaké platily v r. 2013

b)     již v r. 2014 nejsou osvobozeny, osvobození pokrývá pouze podíly na zisku, plynoucí z držby podílu ve společnosti s ručením omezeným (nikoli dividendy z účasti na akciové společnosti)

c)     jsou po 1. lednu 2014 osvobozeny, jen pokud jde o dividendy ze zisku vytvořeného nejpozději v období  do 31.12.2013

 

  

13/    „Dary“ poskytnuté poplatníkem na veřejně prospěšné účely v obdobích od r. 2014

 

a)     již nelze považovat za položky snižující základ daně, a to ani u fyzických, ani u právnických osob; nový občanský zákoník nezná pojem „dar“ resp. „darování“

b)     lze považovat za položky snižující základ daně za obdobných podmínek, jaké platily do konce roku 2013

c)     lze považovat za položky snižující základ daně za obdobných podmínek, jaké platily do konce roku 2013; přitom u poplatníků – právnických osob se obecný limit daňově uplatnitelných darů zvyšuje z 5 % na 10 %

 

  

14/    Ztráta dosažená při prodeji pozemku (resp. pořizovací cena prodaného pozemku, přesahující příjem z prodeje)

 

a)     je daňově neúčinná, kladný rozdíl pořizovací ceny a příjmu z prodeje je nutné vyloučit z daňových výdajů

b)     je u poplatníků - právnických osob daňově účinná, u poplatníků – fyzických osob daňově neúčinná

c)     je po 1. lednu 2014 daňově účinná pro všechny poplatníky

 

  

15/    Podle nového občanského zákoníku je stavba na pozemku součástí pozemku,

 

a)     proto je součástí odpisovaného hmotného majetku jak pozemek, tak stavba

b)     přesto se za odpisovaný hmotný majetek pro účely daně z příjmů považuje pouze stavba, nikoli pozemek

c)     odpisovaným hmotným majetkem je pouze stavba (nikoli pozemek); pokud však není známa vstupní cena samotné stavby (bez pozemku), poplatník se může rozhodnout, že za odpisovaný hmotný majetek bude považovat společně stavbu i pozemek

 

  

16/    Nově zavedenou položkou odčitatelnou od základu daně je

 

a)     odpočet na podporu výdajů vynaložených na žáka nebo studenta

b)     odpočet na podporu odborného vzdělávání; týká se však pouze poplatníků – právnických osob, vykonávajících činnost střední školy nebo vyšší odborné školy ve smyslu příslušných školských předpisů

c)     odpočet na podporu odborného vzdělávání

 

  

17/    Částky slev na dani pro fyzické osoby a daňového zvýhodnění na vyživované dítě

a)     se v roce 2014 oproti předchozímu roku nemění

b)     se v roce 2014 oproti předchozímu roku zvyšují

c)     se v roce 2014 oproti předchozímu roku sice nemění, možnost jejich uplatnění se však u samostatně podnikajících poplatníků zpřísňuje nově zavedenou nemožností uplatnit odečet na dítě a na manželku současně s uplatněním výdajového paušálu

 

  

18/    Pokud nájemce u finančního leasingu přenechá za úplatu předmět leasingu jiné osobě (subleasing),

 

a)     považuje se takové přenechání pro účely daně z příjmů též za finanční leasing,

b)     považuje se takové přenechání pro účely daně z příjmů též za nájem,

c)     považuje se takové přenechání pro účely daně z příjmů za finanční leasing, pokud obě strany uzavřou písemnou smlouvu, ze které vůle daný vztah chápat jako finanční leasing patrná

 

  

19/    Zemře-li poplatník daně z příjmů fyzických osob,

a)     jeho daňová povinnost přechází ke dni úmrtí na dědice

b)     jeho daňová povinnost přechází na dědice až dnem nabytí právní moci rozhodnutí soudu o dědictví

c)     jeho daňová povinnost zahrnuje i daňovou povinnost vzniklou do dne, který předchází dni skončení řízení o pozůstalosti

 

  

20/    Pokud poplatník v r. 2014 zapomene včas podat přiznání k dani z příjmů a podá je až po 5 pracovních dnech od uplynutí zákonné lhůty

a)     bude mu vyměřena tzv. pokuta za opožděné tvrzení daně podle § 250 odst. 1 daňového řádu

b)     bude mu vyměřena pokuta za opožděné tvrzení daně podle § 250 odst. 1 daňového řádu, kterou správce daně může snížit na polovinu, pokud lhůtu pro podání poplatník nepřekročil od víc než 30 dnů a v daném kalendářním roce zároveň nevykázal jiné opožděné podání

c)     bude pokuta vypočtená podle § 250 odst. 1 daňového řádu snížena na polovinu, pokud lhůtu pro podání poplatník nepřekročil od víc než 30 dnů a v daném kalendářním roce zároveň nevykázal jiné opožděné podání

 

 

 

 

Správné odpovědi: 

 

1 b), 2 c), 3 b), 4 a), 5 c), 6 a), 7 a), 8 a), 9 b), 10 c),

11 a), 12 a), 13 c), 14 b), 15 b), 16 c), 17 a), 18 b), 19 c), 20 c)